Sleep Apnea Therapy Might Ease Depression, Too

Sleep Apnea Therapy Might Ease Depression, Too: MedlinePlus.